Emirdağ Toplum Sağlığı Merkezi                                                  Kurum Telefon:0 272 4427656-442 69 56


                                     

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI


(1) Toplum sağlığı merkezinin idari ve teknik tüm işlerini ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütür ve denetler. Bu görevini yerine getirmek amacıyla şu işleri yapar;

a) Toplum sağlığı merkezi sorumluluğundaki bölgeyi ve toplumu tanır,


b) Bölgesinin sağlık ölçütlerini değerlendirir ve buna göre sorunları ve öncelikleri saptar,

c) Toplum sağlığı merkezindeki hizmetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar,

ç) Toplum sağlığı merkezindeki personelin çalışmalarını koordine eder, denetler, aksaklıkları belirleyerek işlerin düzgün olarak yürümesi için gereken önlemleri alır,

d) Müdürlüğün planlamaları doğrultusunda aile hekimlerinin vermiş olduğu hizmetlerin izlenmesini sağlar ve sağlık gurup başkanlığı aracılığıyla müdürlüğe bildirir.

e) Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde personelin sicil ve özlük hakları ile ilgili görevleri yürütür,

f) Toplum sağlığı merkezi kayıtlarını düzenli olarak kontrol eder ve eksikliklerin giderilmesini sağlar,
g) Her yıl ocak ve temmuz ayı içinde, geçmişe dönük altı aylık çalışma raporunun ve geleceğe dönük faaliyet planının hazırlanmasını sağlar ve sağlık grup başkanlığına sunar,

ğ) Çalışmaların yapılan planlar doğrultusunda yürütülmesi için, yeterli sayıda personel, uygun çalışma ortamı ve ihtiyaç duyulan araç-gereci sağlar,

h) Bakanlık politika ve stratejileri doğrultusunda, bölgesinde bağışıklama hizmetleri için aylık, yıllık plan ve programları hazırlar, bunları uygular ve uygulatır,

ı) Toplum sağlığı merkezince ve diğer sağlık kurumlarınca tespit edilen ve bildirilen bildirimi zorunlu hastalıklar ile ilgili kayıtların düzenlenmesini sağlar ve bir üst kuruma periyodik olarak iletir,

i) Hasta hakları ile ilgili çalışmaları yürütür,

j) Personelin hizmet içi eğitimlerini planlar, uygular veya uygulatır,

k) Toplum kalkınması hizmetlerinde görev alır,

l) Hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapar.

 

 
Hekimin görevleri
 

(1) Hekimler sorumlu hekim tarafından bir ya da birden fazla konu ve birimin işlerini yürütmek üzere görevlendirilebilir. Hekim görevlendirildiği konu veya birimin işlerinin planlanması, yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur.


(2) Hekim aşağıdaki görevleri yapar;


a) Toplum sağlığı merkezi hizmetlerini uygular ve personelin verdiği hizmetleri denetler,

b) Hizmet götürülecek bölge ve toplumu tanır,

c) Okul sağlığı hizmetlerini yürütür,

ç) Çevre sağlığı hizmetlerini mevzuattaki yetki ve sorumluluğuna uygun olarak yürütür,

d) Bulaşıcı hastalıklarla ilgili programları yürütür,

e) Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin yürütülmesini sağlar,

f) Beslenme ve fiziksel aktivite gibi sağlığı geliştirici programları yürütür,

g) Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerini yürütür,

ğ) Gereken hallerde iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini yürütür,

h) Halkın sağlık eğitimini yapar,

ı) Personele yönelik hizmet içi eğitim programlarını yürütür,

i) Laboratuvar hizmetlerinin yürütülmesini sağlar,

j) Belediye hekimi olmayan yerlerde, belediye hekiminin görevlerini yapar,

k) Aile hekimlerinin lojistik ihtiyaçlarını izler, destekler ve gerekli önlemleri alır,

l) Sağlığın geliştirilmesi ve teşviki ile toplum kalkınması hizmetlerinde görev alır,

m) Halk eğitimi materyali ihtiyacının belirlenmesi, hazırlanması ve kullanılmasını sağlar,

n) Görevi ile ilgili kayıt ve formları tutar,

o) Sorumlu olduğu bölgede çeşitli saha ve salgın araştırmalarını, bulaşıcı hastalık filyasyon çalışmalarını yürütür, sürveyans çalışması yapar,

ö) Sağlığı olumsuz etkileyen kötü alışkanlıklarla mücadele edilmesi ve sağlıkla ilgili denetim hizmetlerini yerine getirir,

p) Bulaşıcı hastalıklar ve salgın hastalıklarla mücadele eder ve yapılan çalışmaları denetler,

r) Kronik hastalıkların (diabetes mellitus, KOAH, kardiyovasküler hastalıklar, kanser, v.b.) erken teşhisi ve takibi konularında çalışır, halk eğitimi yapar,

s) Bulunduğu bölgedeki aile sağlığı merkezinde görevli sağlık personelinin yıllık plan ve programlar dâhilinde hizmet içi eğitimini verir,

ş) Hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapar.


Sağlık memuru (toplum sağlığı), hemşire ve ebenin görevleri


1) Bölgesindeki koruyucu sağlık hizmeti veren ekibin üyesi olarak;

a) Hizmet götürülecek bölge ve toplumu tanır,

b) Toplum sağlığı merkezindeki soğuk zincir sorumlusu olup aşıların saklanması ve dağıtımını yürütür,

c) Bölgenin sağlık ölçütlerini değerlendirir ve buna göre sorunları ve öncelikleri saptar,

ç) İshalli hastalıklar konusunda programlarda görev alır,

d) Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü çalışmalarına katılır,

e) Okul sağlığı hizmetlerine katılır,

f) Kayıt ve bilgi işlem çalışmalarında görev alır,

g) Sorumlu hekimin direktifleri doğrultusunda bölgedeki sağlık çalışanlarının hizmetlerini izler ve değerlendirir,

ğ) Sağlıklı beslenme ve beslenme bozuklukları konusundaki programlara katılır,

h) Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinde görev alır,

ı) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev alır.

i) Bireysel ve grup eğitimlerine katılır, halkın sağlık eğitimi çalışmalarının planlanması ve uygulanmasında görev alır,

j) Bağışıklama hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesinde görev alır,

k) Hizmet içi eğitim hizmetlerinin planlanması ve uygulanmasında görev alır,

l) Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi, toplum kalkınması hizmetlerinde görev alır,

m) Üreme sağlığı hizmetlerinde görev alır,

n) Görevi ile ilgili istatistik kayıtları ve formları tutar,

o) Hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapar,

ö) Sorumlu hekimin vereceği işbölümü ile verilen diğer işleri yerine getirir.


Sağlıkevi ebesinin görevleri


(1) Sağlıkevi personeli toplum sağlığı merkezi bölgesinde bulunan sağlıkevinde hizmetlerini sunarken;

(1)Bölgede bireye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini aile hekimine bağlı olarak yürütür,

(2) Gezici sağlık hizmeti kapsamında hizmet veren aile hekiminin poliklinik hizmeti sunmasına yardım eder,

(3) Bulunduğu sağlıkevinin temizliği ve intizamına dikkat eder,

(4) Sorumluluk alanında sağlıkla ilgili kayıtlarını tutar,

(5) Aylık çalışmalarını toplum sağlığı merkezine bildirir,

(6) Aile hekimi ile beraber yürüttüğü hizmetler açısından aile hekimini bilgilendirir,

(7) Toplum sağlığı merkezince verilecek diğer görevleri yapar.


Çevre sağlığı teknisyeninin görevleri


(1) Toplum sağlığı merkezinde görev yaparken;

a) Çalıştığı bölgenin krokilerini ve çevre ile ilgili envanterini hazırlar,

b) Çevre sağlığı ile ilgili yazışma, raporlama, dosyalama, arşiv ve istatistik çalışmalarını yapar, gerekli verilerin alınmasını sağlar, vermeyenler hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapar,

c) Çevre sağlığı ile ilgili kayıt ve formları tutar,

ç) Her türlü içme ve kullanma sularının sağlıklı olup olmadıklarının kontrolünü yapar, numune alarak ilgili birime gönderir, kirli suların ıslahı için gerekli önlemleri alır, bakiye klor tespiti yapar,

d) Toplumun yiyip içmesine, konaklamasına, eğlenmesine özgü yerler, konutlar, iş yerleri ve okulların sağlık koşullarına uygun olup olmadığını ilgili mevzuat hükümlerine göre denetler; sağlığa zararlı hususların düzeltilmesi amacıyla ilgililere bilgi verir ve sonuçlarını izler,

e) Cezaevleri, havaalanları, limanlar ve kara nakil vasıtalarını çevre sağlığı yönünden denetler ve sağlık koşullarına uygunluğunu takip eder,

f) Mevzuatta belirtilen görevler dahilinde halka açık olan yerler ile gayri sıhhi müesseseler ve işyerlerinin sağlık yönünden denetimleri ile ilgili işlemleri yapar,

g) İnsana hastalık bulaştıran her türlü hayvan, böcek, kemirici ve vektörler için yapılması gereken mücadele işlerini mevzuat çerçevesinde yaptırır, yapılmasını denetler,

ğ) Çevre sağlığı, bulaşıcı ve salgın hastalıklar ile sosyal hastalıklardan korunma konusunda halkla işbirliği yapar ve bu konularda onları toplu olarak ya da tek tek eğitir,

h) Kanalizasyon sistemi bulunmayan yerlerde yapılacak foseptik çukurların yerini ve vasıflarını tespit eder,

ı) Havayı, toprağı ve suyu kirletici faktörlere karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlar,

i) Endüstriyel katı ve sıvı atıkların sağlıklı bir şekilde izole edilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar, almayanlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapar,

j) Enfeksiyon hastalıklarının kaynağını bulma ve koruyucu tedbirleri alma yönünden epidemiyolojik araştırmalara katılır,

k) Çevre sağlığı ile ilgili hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi için kamu, özel ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapar,
l) Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulması, usulüne uygun kullanılması ve korunmasını takip ve kontrol eder, tıbbi alet ve yüzey dezenfektanları ile genel amaçlı temizlik maddelerinin üretim izinlerinde dosyalarını hazırlar, analizlerini yaptırır, piyasa gözetimi ve denetlemelerini yapar,

m) Piyasa gözetim ve denetim hizmetlerinin yapılması amacıyla bölgesinde gerekli çalışmaları yürütür,

n) Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile toplum kalkınması hizmetlerinde görev alır,

o) Sorumlu hekimin vereceği diğer işleri yapar.

Röntgen teknisyeni/röntgen teknikerinin görevleri

(1) İşçi ve esnafın periyodik muayenesinde kurum içinden gönderilen kişilerin, acil vakaların ve aile hekimlerinin gönderdikleri hastaların radyolojik tetkiklerini yapar. Bununla birlikte;

a) Hizmetin yürütülmesi için gereken ihtiyaçları tespit eder, sorumlu hekime yazılı olarak bildirir,

b) Radyolojik muayene için hastayı gönderen tabip, hastanın tetkik istem formuna, hastalığın ön tanısı ve yapılacak işlem hakkında gerekli bilgileri yazar. Radyoloji teknisyeni, radyolojik tetkikleri, ilgili tabibe gönderir. Çektiği filmlere hastanın ismini, kayıt numarasını ve filmin çekildiği tarihi yazar. Birden fazla film çekildiği takdirde kaç film olduğu hastanın tetkik istem formuna yazılır,

c) Tetkik için alınan, çekilmemiş filmleri deftere kayıt eder, çekilen filmlerin ölçülerini, sayılarını, hastanın ismini, kayıt numarasını, tarihini deftere kayıt eder, çekilen ancak bozuk çıkan filmlerin usulüne göre imhasından ve kayıtlarından sorumludur,

ç) Röntgen teknisyeni göreve başladığı ay içerisinde üç hafta ve bunu takip eden her yıl içerisinde iki hafta olmak üzere kendi ilinde veya çevre illerden birinde belirlenen bir hastanede uygulamalı hizmet içi eğitim alabilir. Bu süre eğitim aldığı Radyoloji uzmanı tarafından toplum sağlığı merkezi sorumlu hekimin onayı ile uzatılabilir,

d) Röntgen laboratuvarında bulunan her türlü tıbbi cihaz, alet, malzeme ile demirbaş eşyanın muhafazası ve tüketim maddelerinin yerinde kullanılmasından sorumludur,

e) Sorumlu hekimin vereceği diğer işleri yapar.

Laboratuvar teknisyeninin görevleri

(1) Meslek dalının gerektirdiği tüm hizmetleri verir ve bu görevi yerine getirirken;

a) Laboratuvar hizmetlerinin acil durumlara öncelik verilerek, en kısa sürede ve en doğru biçimde yapılmasını sağlar,

b) Laboratuvarın temiz ve düzenli tutulmasını laboratuvar malzemelerinin ise kullandıktan sonra temiz ve her zaman kullanıma hazır halde tutulmasını sağlar.

c) Kayıt tutar ve aylık, yıllık raporlar hazırlar,

ç) Toplum sağlığı merkezinin sahaya yönelik çalışmalarının yürütülmesinde görev alır,

d) Laboratuvar malzemelerinin, demirbaş ve sarf malzemelerinin saklanmasından ve muhafazasından sorumludur. Laboratuvardaki cihazların bakımının yaptırılmasını sağlar,

e) Sorumlu hekimin vereceği diğer işleri yapar.

Şefin görevleri

(1) Toplum sağlığı merkezindeki idari ve mali işlerinden sorumludur. Ayniyat, ambar, ulaşım, iletişim, kayıt, istatistik arşiv, ısınma, temizlik işlerinin kurallara uygun biçimde yürütülmesini sağlar. Bu hizmetlerle ilgili eksikleri belirler, hizmetin düzgün yürütülmesi için gerekli önlemleri alır. Sorumlu hekimin vereceği diğer işleri yapar.

Ayniyat saymanı ve ambar memurunun (taşınır, kayıt ve kontrol yetkilisi) görevleri

(1) Toplum sağlığı merkezindeki ayniyat işlerini, ilgili mevzuat ve bu yönergedeki ilgili bölümdeki esaslara uyarak yapar ve kayıtları tutar. Gelen malzeme için ayniyat tesellüm makbuzunu keser. Genel sarf malzemelerinin temini ve kullanacak personele senet karşılığı teslim edilmesi işlemlerini yürütür. Demirbaş ve tüketim malzemelerinin temini, kaydı, saklanması, bakımı, onarımı, kullanacak personele senet karşılığı teslimi ve kullanılamayacak duruma gelenlerin kayıt düşüm işlemlerini yürütür. Yıllık ayniyat hesap işlerini yapar. Hizmetle ilgili verilen diğer görevleri yapar.

Veri hazırlama ve kontrol işletmeninin görevleri

(1) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni toplum sağlığı merkezindeki bilgi işlem hizmetlerini yürütür. Toplum sağlığı merkezinin bilgi teknolojileri ile ilgili alt yapı ihtiyacını belirler ve bu ihtiyacın sağlanması için sorumlu hekime önerilerde bulunur. Bilgisayar ve çevre bilimleri için gereken programların güncellenmesi ve bakımını sağlar. Toplum sağlığı merkezinde üretilen ve toplum sağlığı merkezine gönderilen verileri elektronik ortama kaydeder veya veri kontrolünü yapar. Toplum sağlığı merkezi çalışanlarının ihtiyacı olan tablo, grafik ve bilgisayar çıktılarını hazırlar veya bu tabloların karar destek sisteminde hazırlanması için koordinasyonu sağlar. Toplum sağlığı merkezinin faaliyet raporunun hazırlanmasında görev alır