Şükriye YEŞİLDAĞ
Vakıf Müdürü

 

 
 
 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFININ FAALİYETLERİ

Sosyal Devlet anlayışı kapsamında Anayasanın "Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir." hükmü gereğince yürürlüğe giren 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun amacı kapsamında yoksullukla mücadele edilmesi, kaynakların etkin bir biçimde kullanılmasını sağla­mak, temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun nüfusun en yoksul diliminde yer alan vatandaşlarımıza doğruluk, eşitlik ve objektiflik kriterlerine bağlı kalarak sosyal yardımlarla desteklemektir.
Bu kapsamda; yardım talebi ile ilgili müracaatların ikamet kaydının bulunduğu İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılması gerekmektedir.
Ayrıca Genel Sağlık Sigortası tespitinin yapılması eşi vefat etmiş dul kadınlara maaş bağlanması, 2022 engelli ve yaşlı aylığı bağlanması gibi çalışmalar İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılmakta olup yine bu hususlardaki müracaatlar da aynı vakıflara yapılabilmektedir.
Başvuruya müteakiben yapılacak inceleme sonucunda yardım alma konusunda uygun şartları taşıdığı tespit edilenlerin hanelerinde yapılan inceleme raporu doğrultusunda İlçe Kaymakamı Başkanlığında toplanan Vakıf Mütevelli Heyetince, mevcut talepler mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek verilecek kararla ayni, nakdi,gıda,eğitim,sağlık,afet ve diğer yardımlardan faydalandırılmaları sağlanmaktadır.
 
KURUMUN GÖREVLERİ VE VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLER İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ:
 
Emirdağ  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 3294 sayılı kanunla kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda toplanan kaynağın ülke çapında ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi ve ayni olarak dağıtılmak ve bu Kanunun amacına uygun faaliyet ve çalışmalarda bulunmak amacıyla 24.07.1986 tarihinde kurularak hizmet vermeye başlamıştır.
a ) Görevleri
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 3294 sayılı kanunun amacına uygun olarak;
1. Fakrû zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne surette olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş kişilere nakdi ve ayni yardım yapmak,
2. Geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişilere yardım yapmak,
3. Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlülerin, tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarca karşılanamayan kısmı için yardım yapmaktır.
4. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü kaynaklarıyla yoksullukla mücadele konusunda üretim ve istihdama yönelik;
Gelir getirici (Bireysel İş Kurma ve Hayvancılık Projeleri)
İstihdam Eğitimi
Sosyal Hizmet Projeleri,  hazırlamak ve desteklemek,
 
5. Şartlı Eğitim, Şartlı Sağlık Yardımları
Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımları Programı, Türkiye’de, yoksulluk nedeniyle eğitim ve sağlık alanında sunulan hizmetlerden faydalanamayan muhtaç durumdaki ailelerin nakit transferleri yoluyla bu hizmetlere ulaşmasını hedeflemektedir. Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında;
Yoksulluk nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ya da okuldan almak zorunda kalan, okul öncesi çocuklarının sağlık kontrollerini düzenli olarak yaptıramayan ve doğumlarını bir sağlık kuruluşunda gerçekleştiremeyen yoksul durumdaki aileleri desteklemeyi hedefleyen nakdi bir sosyal yardım programıdır.
 6. Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Nakit Sosyal Yardım Programı
Toplumlarda farklı gruplar yoksulluktan farklı derecelerde etkilenmektedir. Kadınların yoksullukla karşılaşma riskinin göreceli olarak diğer gruplardan daha yüksek olduğu bilinmektedir. Özellikle eşi vefat etmiş kadınların hem çocuklarına bakmak hem de çalışmak zorunda olması gibi sorunlar yoksulluk riskini arttıran önemli nedenlerdendir.
Bu durumlarla karşılaşan kadınlar yoksulluğun en ciddi boyutu olan mutlak yoksulluk sınırında yaşamak zorunda kalmaktadır.
Kadınların yoksulluktan daha fazla etkilendiği gerçeğinden hareketle oluşturulan “Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programı” 2012 yılında uygulanmaya başlanmıştır.
 
7. Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Yardım Programı
            Yardım kapsamında askere gitmiş/gidecek olan kişinin, kanunda kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve askerlik dolayısıyla dönemsel yoksulluk riski bulunan, fakir ve muhtaç durumda olduğu Mütevelli Heyet kararıyla tespit edilen resmi nikahlı eşi ve annesi/babası bu yardım programından faydalanabilmektedir.

8. Muhtaç Asker Çocuğu Yardım Programı
Asker Çocuğu: Muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım programı (MAAY) kapsamındaki askerin 18 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocuğudur.
Asker Çocuğu Yardım Programı Fayda Sahibi : 3294 sayılı yasa kapsamında asker çocuğu yardım programından yararlanan 18yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocuğu kapsamaktadır.
Asker Çocuğu Yardım Programı Hak Sahibi : Muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım Programından (MAAY) asker eşi olarak faydalanan ve asker çocuğuyla aynı hanede yaşayan kişiyi kapsamaktadır.
 
9. Öksüz/Yetim Yardım Programı
Öksüz Aylığı: Bu yardım programı kapsamında olan annesi ölmüş, 18 yaşını doldurmamış ve
evli olmayan çocukları kapsamaktadır.
Yetim Aylığı: Bu yardım programı kapsamında olan babası ölmüş, 18 yaşını doldurmamış ve
evli olmayan çocukları kapsamaktadır.
Öksüz/Yetim Yardım Programı Fayda Sahibi : 3294 sayılı yasa kapsamında öksüz/yetim yardım programından yararlanan 18 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocuklardır.
Öksüz/Yetim Yardım Programı Hak Sahibi : Bu yardım programı kapsamında olan yetim/öksüz çocukla birlikte aynı hanede yaşayan annesi, babası veya yetim/öksüz çocukla aynı hanede yaşayan kanuni vasisi, bu da yoksa çocukla birlikte aynı hanede yaşayan 18 yaş üstü akrabasıdır.
 
EMİRDAĞ KAYMAKAMLIĞI
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
S.N.
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
1
GIDA YARDIMI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN (Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)
2
YAKACAK YARDIMLARI
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
 
       En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır. Uygun bulunan başvurulurda yakacak yardımı teslimi,  T.K.İ ‘nin vakfımıza yakacak sevkiyatı yaptığı tarihten itibaren yapılır.
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN (Yakacak yardımının devamı için yapılan başvurularda)
3
BARINMA YARDIMLARI (KİRA)
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi  
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
4. Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Kira Kontratı
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN (Kira yardımının devamı için yapılan başvurularda)
4
SOSYAL DESTEK YARDIMLARI (Bir Defaya Mahsus Para/  Periyodik Nakit
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
 
 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
 7 GÜN (Sosyal destek yardımının devamı için yapılan başvurularda)
5
EĞİTİM YARDIMLARI
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
4. Öğrenci Belgesi
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN (Eğitim yardımının devamı için yapılan başvurularda)
6
ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞNT)
1. SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu(İlk defa yapılan başvuruluyorsa)
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa yapılan başvuruluyorsa)
3. Öğrenci Belgesi
4. Çocukların Kimlik Fotokopisi
 
Not: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
14 GÜN
7
ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI (ŞNT)
1. SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuruluyorsa)
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa başvuruluyorsa)
3. Çocukların Kimlik Fotokopisi
 
Not: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
 
14 GÜN
8
ÖZÜRLÜ İHTİYAÇ YARDIMLARI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi  (İlk defa başvuruluyorsa)
4. Medikal malzeme kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu
 
7 GÜN
9
AFET DESTEKLERİ(Deprem,Yangın,Sel vb.)
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2  Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
4  Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.
7 GÜN
10
TERÖR ZARAR YARDIMI
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
4. Terör zararı tespit tutanağı
7 GÜN
11
PROJE DESTEKLERİ (GELİR GETİRİCİ PROJELER)                      
1. Fayda sahibi başvuru formu
2. Proje hazırlama formatı
3. Proje başvuru formu
4.Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi
5. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir..
30 GÜN
12
PROJE DESTEKLERİ
1. Fayda sahibi başvuru formu
2. Proje hazırlama formatı
3. Proje başvuru formu
 
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
30 GÜN
 
 
       
NOT: Yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanılmak üzere başvurulması için 3294 sayılı kanunun 2.  Maddesi gereğince başvuru sahiplerinin ve eşlerinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olamama şartı aranmaktadır.
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
  
İsim
: Şükriye YEŞİLDAĞ
Unvan
: Vakıf Müdürü
Adres
: Hükümet Konağının Birinci Katında Hizmet Vermektedir.
Tel
: 0.272.4427808
Faks
: 0.272.4428151